Mevzuat

KANUNLAR

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunu
5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun
5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
5682 sayılı Pasaport Kanunu
5806 sayılı Af Kanunu
4584 sayılı Af Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
1111 sayılı Askerlik Kanunu

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

YÖNETMELİKLER

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği


YÖNERGELER

Öğretim Üyeliğine Atama Kriterleri
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Yükseltilme Ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Kriterleri