• Mevzuat

            KANUNLAR

  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

  2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

  4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

  4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

  5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunu

  5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun

  5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

  5682 sayılı Pasaport Kanunu

  5806 sayılı Af Kanunu

  4584 sayılı Af Kanunu

  6245 sayılı Harcırah Kanunu

  7201 sayılı Tebligat Kanunu

  1111 sayılı Askerlik Kanunu

            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

  190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında

  124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

  78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında

  631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

            YÖNETMELİKLER

  Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

  Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

   

            YÖNERGELER

  Öğretim Üyeliğine Atama Kriterleri

  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

  Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Yükseltilme Ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Kriterleri