Mali İşler Birimi

Mali İşler Birimi Görev Dağılımı

 • Maaş, Tahakkuk ve Kesenek İşlemlerini Yapmak.

 • Yabancı Uyruklu Personelin Maaş İşlemlerini Yapmak ve Keseneklerini Göndermek.

 • Kişi Borcu ve Geriye Dönük Ödemeleri Yapmak.

 • Rektör, Rektör Yardımcıları, Akademik ve İdari Personelin Harcırah Ödeme İşlemlerini Gerçekleştirmek.

 • Ödemelerle İlgili Olur Almak.

 • Telefon Faturaları vb. Ödemeleri Yapmak.

 • Rektörlük ile Bağlı Birimlerin, Genel Sekreterlik, Özel Kalem Müdürlüğüne ait Demirbaşların Teminini Sağlamak.

 • Birimin Tüketim ve Demirbaş Malzeme İhtiyaçlarını Tespit Etmek.

 • KEP Hesabı Kullanıcı Bilgileri ve PTT Kargo Kurye Sözleşmesi Bilgilerini Yıllık Olarak Güncellemek.

 • Yıllık Olarak Birim Faaliyet Raporunu Hazırlamak.

 • Mali İşlemlerle İlgili Yazışmaları Yapmak.

 • Birim Stratejik Planını Hazırlamak.

 • Taşınır İşlem Fişi, Zimmet Fişi, Sayım Tutanağı vb. Evrakların Düzenlenmesi, Kayıt Altına Alınması ve Arşivlenmesini Sağlamak.

 • Taşınırların Yılsonu Sayım İşlemlerini Yaparak, Sayım Cetvellerini Düzenlemek ve İlgili Birimlere Göndermek.

 • Taşınır İle İlgili Yazışmaları Yapmak.

 • Özel Kalem Personelinin Fazla Mesai Ödemelerini Yapmak.